LISTE DES YOKOZUNA
N°d'ordre
Nom
Origine
année de Promotion
yûshôs
1
Tochigi
posthume
2
Tochigi
17??
 
3
Miyagi
1749
 
4
Miyagi
1789
21
5
Shiga
1789
7
6
Ishikawa
1828
5
7
Ibaraki
1830
10
8
Kumamoto
1842
1
9
Miyagi
1847
6
10
Fukuoka
1861
7
11
Kumamoto
1863
3
12
Shimane
1867
5
13
Gifu
1869
7
14
Chiba
1877
5
15

Umegatani I

Fukuoka
1884
9
16
Kagoshima
1890
2
17
Chiba
1896
7
18
Miyagi
1901
2
19
Ibaraki
1903
8
20
Toyama
1903
3
21
Chiba
1905
4
22
Toyama
1911
11
23
Hyogo
1912
10
24
Chiba
1915
2
25
Kagoshima
1916
1
26
Osaka
1917
5
27
Tochigi
1918
9
28
Aichi
1918
6
29
Miyagi
1922
6
30
Kagoshima
1923
1
31
Okayama
1924
10
32
Kochi
1932
9
33
Kanagawa
1935
1
34
Ibaraki
1936
2
35
Oita
1937
12
36
Niigata
1941
7
37
Hiroshima
1942
1
38
Akita
1942
2
39
Ehime
1947
1
40
Tokyo
1948
6
41
Hokkaido
1951
6
42
Aomori
1953
4
43
Hokkaido
1954
1
44
Tokyo
1954
10
45
Aomori
1958
10
46
Kagoshima
1959
5
47
Yamagata
1961
5
48
Hokkaido
1961
32
49
Aomori
1964
3
50
Nagasaki
1965
6
51
Aichi
1970
6
52
Hokkaido
1970
10
53
Tottori
1973
5
54
Ishikawa
1973
14
55
Hokkaido
1974
24
56
Aomori
1978
4
57
Mie
1979
3
58
Hokkaido
1981
31
59
Aomori
1983
4
60
Mie
1986
0
61
Hokkaido
1987
8
62
Hokkaido
1987
2
63
Aomori
1990
4
64
Hawaii USA
1993
11
65
Tokyo
1995
22
66
Tokyo
1998
5
67
Hawaii USA
1999
12
68
Mongolie
2003
20
Le site français du sumo
'yokozunas','Origine'